Det tror vi på

1. Vi tror på, at Bibelen er Guds inspirerede ord og Guds åbenbarede vilje (2. Tim. 3:16-17; 1. Pet. 1:23-25; Hebr. 4:12).

2. Vi tror på én, sand, treenig Gud bestående af Faderen, Sønnen og Helligånden. De er ligeværdige og er fra evighed og til evighed (Matt. 28:29; 1. Joh. 5:7). Jesus Kristus, Gud selv som menneske, er det andet medlem af treenigheden (Es. 9:5; Joh. 1:1 + 14).

3. Vi tror på, at mennesket blev skabt i Guds billede. Af egen fri vilje syndede mennesket og faldt, og vores eneste håb om frelse er i Jesus Kristus, Guds Søn (1. Mos. 1:26-31; 3:1-7; Rom. 5:12-21).

4. Vi tror på frelse gennem forløsningen ved Jesu blod, som han gav for os. Al synd og sygdom blev lagt på ham, og derigennem skaffede han både frelse og helbredelse til alle mennesker (Sl. 103:3). Frelsen kommer ved, at du i dit hjerte tror, at Gud oprejste Jesus fra de døde, og ved at du med din mund bekender, at Jesus er Herre! (Rom. 3:24; 10:8-10; Ef. 2:8).

5. Vi tror på, at det er Helligånden, der i vores indre bekræfter over for vores egen ånd, at vi er Guds børn (Rom. 8:16). Det er vores liv i sand hellighed og kærlighed, der bekræfter over for andre mennesker, at vi er Guds børn (1. Joh. 3:23; Joh. 13:35).

6. Vi tror på, at frelsen sker ved tro på Jesus Kristus og ikke ved menneskets egne gode gerninger; men vores gode gerninger er et bevis på vores tro, og vi vil blive belønnet for dem i det evige liv (ApG. 16:3; Rom. 10:9-10; 14:10-12; 2. Kor. 5:10; Ef. 2:8-9; Titus 3:5-7; Jak. 2:18).

7. Vi tror på, at dåb i vand er en erklæring over for verden om, at en troende er død med Kristus og opstået med ham igen for at leve et helt nyt liv (Matt. 28:19; ApG. 10:47-48; Rom. 6:4).

8. Vi tror på, at når vi fejrer nadveren ved at spise brødet og drikke vinen, så gør vi det for at huske på, hvad Jesus har gjort for os (1. Kor. 11:24-30).

9. Vi tror på, at alle troende har ret til og bør forvente og stræbe efter Faderens løfte, nemlig dåben i Helligånden, sådan som Jesus Kristus har befalet det. Derigennem får vi kraft til liv og tjeneste, vi får nådegaver og kraft og inspiration til at bruge dem i vores tjeneste. Denne dåb er ikke det samme som at blive født på ny, men kommer efter det (Luk. 24:49; ApG. 1:4-8; 2:38-39; 10:44-46; 11:15-17; 15:7-9; 1. Kor. 12:1-31).

10. Vi tror på, at dåben i Helligånden kommer fysisk til udtryk: De troende taler i tunger, sådan som Ånden inspirerer dem til, og derefter følger en udgydelse af åndelig kraft gennem deres offentlige vidnesbyrd og tjeneste (ApG. 2:4; 10:44-46; 19:2,6; 1:8).

11. Vi tror på, at kirken er Kristi legeme, og at hver enkelt troende er en del af det (Ef. 1:22; 2:19-22; Hebr. 12:23).

12. Vi tror på, at mand og kvinde er lige ind for Gud. De kan derfor besidde og vandre i de samme kald og tjenester, hvis Gud har salvet dem til det (Gal. 3:28; 1. Mos. 1:26-28; Ef. 4:11-15).

13. Vi tror på velstand på alle områder: Åndeligt, mentalt, fysisk, økonomisk og socialt: (Joh. 3:3, 11; 2. Kor. 5:17-21; Rom. 10:11-13; 2. Tim. 1:7; Rom. 12:2; Es. 26:3; Es. 53:4-5; Matt. 8:17; 1. Pet. 2:24; 3. Joh. 1:2; Mal. 3:10-11; Luk. 6:38; 2. Kor. 9:6-10; 5. Mos. 28:1-14; Ord. 3:4).

14. Vi tror på, at Jesus kommer igen for at samle alle sine hellige og tage dem til himlen (1. Kor. 15:51-52; 1. Thess. 4:16-17; 2. Thess. 2:1).

15. Vi tror på, at de, som ikke har taget imod Jesu Kristi værk på korset, vil lide en evig adskillelse fra Gud (Åb. 19:20-21, 20:10-15).

16. Vi tror på Jesu tusindårige regeringstid: At han kommer fra himlen med sine hellige for at herske og regere på jorden i tusind år, sådan som skriften lover (Rom. 11:25, 27; 2. Thess. 1:7; Åb. 19:11-16, 20:1-7).

17. Vi tror på, at vi skal fremme en Guds Riges kultur, som trives gennem kærlighed, tillid, ære og enhed. Sladder, uenighed og kritik er ikke en del af vores fællesskab, derfor tror vi på, at ansvarlighed og kærlig irettesættelse er de rigtige metoder til at understøtte vores fælles værdier omkring et sundt og livgivende fællesskab (Matt. 18:15-18; 1. Tim. 5:19-20; 2. Tim. 4:1-2; Titus 1:12-13; Titus 2:13-15; Åb. 3:19).